แนะนำพื้นที่การผลิตของเรา


เราดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยเริ่มจากกิจกรรม 5 ส ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพิ่มคุณภาพและผลผลิต


กิจกรรม 5ส


「5S」คือ


การชี้แนะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเป็นการรักษาคงไว้ของสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหลัก โดยใช้ชื่อเรียกของคำขึ้นต้นด้วย ‘S’ 5 คำนี้ 「สะสาง」「สะดวก」「สะอาด」「สร้างมาตรฐาน」「สร้างวินัย」

Electronics Manufacturing Service

สะสาง/Seiri


คัดแยกสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็น และจัดการสะสางสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไป

Electronics Manufacturing Service

สะดวก/Seiton


กำหนดวิธีการจัดวางสิ่งของอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวก

Electronics Manufacturing Service

สะอาด/Seisou


ทำความสะอาดอยู่เสมอ และอยู่ในสภาพที่มองเห็นความผิดปกติได้ง่าย

Electronics Manufacturing Service

สร้างมาตรฐาน/Seiketsu


การสร้างระบบการจัดการที่สามารถทำ 3ส สะสาง สะดวก สะอาด ให้ได้อย่างสม่ำเสมอ

Electronics Manufacturing Service

สร้างวินัย/Shitsuke


กำหนดวิธีการวางสิ่งของอย่างเหมาะสมและการสร้างวินัยให้ปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนดไว้

ภายในบริษัทของเราดำเนินงานด้าน 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาพรวมให้สูงขึ้น เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพและอัตราการทำงาน ลดของเสียในการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่การทำงานมีความปลอดภัยต่อการทำงานอีกด้วย

ตัวอย่างการทำกิจกรรม 5 ส ภายในองค์กรของเรา ดังต่อไปนี้


・ตัวอย่างการดำเนินงาน

<จุดที่เป็นปัญหา>


① อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระบวนการผลิต ขาดแคลน
② ใช้เวลาในการเบิก จ่าย นาน

Improvement_points


<การแก้ไข>


① กำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บ เพื่อรู้ถึงสถานะปริมาณคงคลัง
② จัดหมวดหมู่ เพื่อค้นหาได้ง่าย

<จุดที่เป็นปัญหา>


① พื้นที่การผลิตไม่เป็นระเบียบเรียบ
② ไม่มีการกำจัดพื้นที่ในการวาง

Improvement_points


<การแก้ไข>


① กำจัดสิ่งของที่หม่ใช้งานออกจากสายการผลิต เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย
② กำหนดพื้นที่การวางเครื่องมือ และชิ้นงาน เพื่อทราบถึงสถานะของชิ้น

<จุดที่เป็นปัญหา>


① อุปกรณ์สำนักงานชำรุด สูญหาย
② ปริมาณการสั่งซื้อมากเกินความจำเป็น

Improvement_points


<การแก้ไข>


① จัดทำพื้นที่จัดเก็บ เพื่อใช้งานร่วมกัน
② ลดปริมาณการสั่งซื้ออุปกนณ์ สำนักงาน

<จุดที่เป็นปัญหา>


① เสียเวลาในการค้นหา เพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบ
② ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ

Improvement_points


<การแก้ไข>


① กำหนดพื้นทีในการจักเก็บวัตถุดิบ เพื่อง่ายและลดเวลาในการค้นหา
② กำหนด Max Min stock เพื่อปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ

Topic


รางวัล Bronze Award ในงาน Thailand 5S Award


Thailand 5S Award เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้น โดยที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่การทำ 5 ส อย่างถูกต้อง ในระดับประเทศ และแบ่งปันการทำกิจกรรม 5ส ผ่านองค์กรและสถานประกอบการที่เข้าร่วม


บริษัทของเรา ได้เข้าร่วมประกวด 「Thailand 5S Award」เป็นปีแรก และได้รับรางวัล “Bronze Award” !

Image_5S_Award

Stage1. รอบเอกสาร

Stage2. รอบนำเสนอผลงาน 5ส รอบคัดเลือก

Image_5S_Award
Image_5S_Award

Stage3. รอบตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ รอบที่ 1

Image_5S_Award
Image_5S_Award

Stage4. รอบตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2

Image_5S_Award
Image_5S_Award

Stage5. นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ

Image_5S_Award
Image_5S_Award

เราได้นำเสนอผลงานของการทำระบบ 5ส ตามแบบฉบับของ JOHNAN SIAM ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สำคัญของเรา หลังจากนี้เป็นต้นไป เราจะส่งเสริมกิจกรรมการทำ 5ส และให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า